Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:   
-Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van TRXXS.

   

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van TRXXS, alsmede op de tussen TRXXS en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

   

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

   

1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met TRXXS overeenstemming is bereikt.

   

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TRXXS en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst

   

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft TRXXS het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

>   

2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen TRXXS en de Opdrachtgever indien deze een aanbieding van TRXXS on line, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.

   

2.3 In de regel zal TRXXS levering doen plaats vinden binnen 5 werkdagen na bestelling, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.

   

2.4 Hoewel TRXXS de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen TRXXS en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

   

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Prijzen/tarieven en betaling

   

3.1 De door TRXXS in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

   

3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euros (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

   

3.3 TRXXS behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van TRXXS van de prijsverhoging.

   

3.4 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden, zodat nog immer weigering aan de deur kan plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden.

   

3.5 TRXXS accepteert geen betalingen per termijn.

   

3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft TRXXS het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

   

3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is TRXXS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van TRXXS te weigeren.


    3.8 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door TRXXS gecorrigeerd.


Levering/leveringstermijnen/transport


    4.1 De door TRXXS (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens TRXXS, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van TRXXS.


    4.2 Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht.


    4.3 TRXXS behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.


    4.4 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door TRXXS niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is TRXXS gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door TRXXS in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van TRXXS om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door TRXXS voortduurt, door de Opdrachtgever van TRXXS geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl TRXXS gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.


    4.4 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.


Overmacht en/of bijzondere omstandigheden


    5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die TRXXS niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat TRXXS door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:


    5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;


    5.1.2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van TRXXS;


    5.1.3. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar TRXXS toe of van TRXXS naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.


    5.2. TRXXS heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.


    5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van TRXXS opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.


    5.4. Indien TRXXS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is TRXXS gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Eigendomsvoorbehoud


    6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door TRXXS uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.


Risico


    7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.


Reclames/klachten/aansprakelijkheid/retouren


    8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door TRXXS geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan TRXXS schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en TRXXS kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt TRXXS geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.


    8.2 De opdrachtgever heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de opdrachtgever het product retourneren waarna de aankoopprijs word terugbetaald. De verzendkosten van het product zijn voor de opdrachtgever. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd wanneer het product niet gebruikt is en nog verkoopbaar is. Het product moet compleet en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een GSM dienstenaanbieder, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits TRXXS niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst.


    8.3 Het recht van retour geldt niet voor zaken die:
    * Tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van koper
    * Duidelijk persoonlijk van aard zijn
    * Door hun aard niet kunnen worden terug gezonden
    * snel kunnen bederven of verouderen
    * van audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur indien de koper de verzegeling heeft verbroken
    * van kranten en tijdschriften
    * Het aankoopbedrag word gecrediteerd binnen 30 dagen
     


    8.4 TRXXS aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door TRXXS op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin TRXXS deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.


Garantie


    9.1 TRXXS verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.


    9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens TRXXS zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.


Toepasselijk recht en geschillenregeling


    10.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TRXXS is het Nederlands recht van toepassing.